Általános Szerződési Feltételek

Ön a www.laplata.hu internetes oldalon regisztrál, akkor az ACC INVEST Kft adatbázisába kerül. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat, s kizárólag csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Az „Általános szerződési feltételek” és a honlapunk nyelvezete magyar.

Az eladó
ACC Invest Vagyonkezelő és Ingatlankezelő Kft – La Plata Gastro Étterem
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Levélcím, telephely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Telefon: (1) 242 60 00
Ügyvezető igazgató: Hadnagy Csaba
Kapcsolattartó: Hadnagy Csaba
E-mail: info@laplata.hu
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Adóigazgatási szám: 14142015-2-41
Számlaszám: 16200137-18514230-00000000
Cégjegyzékszám: Cg-01-09-177802
Kibocsátó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

A szerződés tárgya
Az ACC INVEST Kft által www.laplata.hu néven üzemeltetett internetes oldalon található valamennyi étel. Az ételek tulajdonságait, jellemzőit az ételek csoportjaihoz tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, írásban vagy telefonon érdeklődve tudhatja meg.

Vételár, fizetési feltételek
Az ételek mellett feltüntetett ár az ételek vételára, amely magyar forintban értendő és tartalmazza az általános forgalmi adót is.
A feltüntetett árak visszavonásig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A vételár kiegyenlítés
• Készpénzben
• Szép kártyával vagy Erzsébet utalvánnyal
• Bankártyás fizetéssel
• La Plata Clubkártyával

Szállítási feltételek, határidők
• A megrendelő adatainak megadásakor egy olyan szállítási címet kell közölni, ahol a megadott szállítási napon napközben, 08.00-18.00 között fogadni tudják a küldeményt, ételt.
• Fontos megadni egy olyan telefonszámot is, ahol elérhető abban az esetben, ha a kiszállításkor bármilyen esetlegesen felmerülő nehézségek előfordulnának.
• Hétvégeken és ünnepnapokon nincs szállítás.
• Amennyiben valamilyen okból a megrendelő, illetve a feltűntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a szállító nem tudja az ételt, csomagot kiszállítani, kézbesíteni.
• A rendelt termékeket a La Plata futárszolgálat szállítja ki, akik az ACC INVEST Kft alkalmazottjai.
• Garantáljuk, hogy minden esetben az Ön érdekeit tartjuk a legfontosabbnak. A rendeléseket gyorsan és precízen kezeljük. Néhány esetben a mi hibánkon kívül (pl. ha a megrendelő nem ad meg telefonszámot és nem pontos címet) nem tudjuk a rendelést kellő sebességgel teljesíteni. Minden olyan esetet, amikor a rendelést a mi vagy egyéb vis major hibájából nem teljesítettük vagy rontottuk el, teljes rugalmassággal kezelünk, vagy pénz visszafizetési garanciával élünk.

Az étel cseréje
Ha a megrendelt étel nem megfelelő, akkor azt az ACC INVEST Kft díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termékek vételárát visszatérítjük Önnek. Kérjük az étel átvételkor a futár előtt átvizsgálni.
Az ACC INVEST Kft fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy címről visszakapja az ételt, akkor a kiküldés újbóli kérésére a megrendelést a szállítási díj felszámolásával teljesíti, ill. a továbbiakban arra a névre és címre csak előre fizetés esetén teljesíti a megrendeléseket.

Az elállás joga
Az ACC INVEST Kft a szolgáltatásai terén etikusan és törvényesen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet/cég tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet/cég nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a tájékoztatásra a meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló tizennégy munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet/cég köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet/cég azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
(1) A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tizennégy munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet/cég a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte.
(2) Olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet/cég által nem irányítható ingadozásától függ.
(3) Olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
(4) Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
(5) Hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében.
(6) Szerencsejáték-szerződés esetében.
(7) A vevőnek/fogyasztónak a terméket változatlan és használatlan állapotban, az eredeti csomagolásnak megfelelően kell visszaküldeni, s kötelessége arról is gondoskodni, hogy a termék sértetlen állapotban kerüljön vissza az ACC INVEST Kft részére. Csak ebben az esetben érvényesíthető a csere, illetve az elállási jog. A visszaküldés akkor lép érvénybe, amikor a terméket átvette és megvizsgálta az ACC INVEST Kft munkatársa. Az elállási jog nem érvényesíthető a vásárló külön kérésére gyártott, egyedi méretben rendelt termékekre.
Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok, minőségi kifogások
Az ACC INVEST Kft. a fogyasztói panaszok, minőségi kifogások érvényesítésekor a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
(2) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
(3) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(4) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(5) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
(6) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(7) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
(8) Javításra az árut elismervény (jegyzőkönyv) ellenében kell átvenni. Az elismervényen (jegyzőkönyvön) fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A jogérvényesítés helye az ACC INVEST Kft. telephelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
A jogérvényesítés a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján készített „Jegyzőkönyv a fogyasztó kifogásáról” nevű nyomtatványon történik.

Jótállás, garancia
Az ACC INVEST Kft. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásával kapcsolatban a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár el:
(1) A Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
(2) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
(3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).
(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Megrendelések feldolgozása
A megrendeléseket munkanapokon 08.00 és 17.00 óra között dolgozzuk fel, megrendelés leadásának sorrendjében. A megrendelés befogadása után munkatársunk minden esetben írásban igazolja vissza az étel várható szállítási idejét, ha ez emailen történik.
Aktuális információt telefonszámunkon kérhet a következő időpontokban, Hétfőtől Péntekig 08.00-17.00 között a 06 1 242 60 00 telefonszámon vagy az info@laplata.hu email címen.

A csomag tartalmazza a vásárlás számláját.
Az Ön biztonságos, kényelmes, gyors vásárlása érdekében az www.laplata.hu internetes oldal a következő garanciákat vállalja
Biztonságos vásárlás garanciája
A vásárlás minden esetben készpénzzel vagy Erzsébet utalvánnyal történik kiszállítás esetén, míg helyszínen bankkártyával, szép kártyával, Erzsébet utalvány vagy La Plata Clubkártyával történik.
Adatkezelési garancia
A www.laplata.hu bizalmasan kezeli ügyfelei adatait, azokat harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a www.laplata.hu szervere rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálja, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

Kedvezmények
A www.laplata.hu weboldal a következő kedvezményeket biztosítja:
La Plata Clubkártya esetén – Készpénzes, bankkártyás feltöltés esetén 15 % pluszt írunk jóvá kártyáján, míg Erzsébet utalvány vagy Szép kártya feltöltés esetén 10 % plusz kerül jóváírásra a kártyán.
Házhozszállítás
Amennyiben a www.laplata.hu weboldal alapján rendeli meg az ételt, a La Plata Futárja kiszállítja Önnek, csak a weblapon feltüntetet térkép alapján lévő területen belül. A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.
Sikertelen kézbesítés
A vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a vásárlót terhelik.
Adatvédelem
Az ACC INVEST Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez valamint információ közléséhez használja fel, semmilyen formában nem adja azt tovább harmadik félnek. Bővebb információt az adatvédelmi nyilatkozatban talál.

Jogi közlemény

A www.laplata.hu általános használati feltételei.

A feltételek és a weboldal nyújtotta tartalom megváltoztatásának jogát fenntartjuk. A webhely használata azt jelenti, hogy használója elfogadja a feltételeket. A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az ACC INVEST Kft fenntartja a jogot a rendelkezésre bocsátott információk megváltoztatására, vagy módosítására. Az ACC INVEST Kft törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.
Az ACC INVEST Kft weboldalán megjelenő grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és felhasználási jogának átruházására kizárólag az ACC INVEST Kft jogosult.
A weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, eladni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.
Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást cégünktől, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek.
Az ACC INVEST Kft honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat az ACC INVEST Kft nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
Az ACC INVEST Kft nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, az információtovábbítás esetleges késedelméből, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló okból következnek be.